• TEPROSTROJ.COM bannery nová série majáků 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery lankové a laserové senzory 874x245px ver.1.0
  • TEPROSTROJ.COM bannery ukosené ovládací boxy 874x245px ver.1.0

Produkty

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Teprostroj, s.r.o. se sídlem:  Lidická 1, Břeclav 690 02, IČ:  27672026,
DIČ: CZ2767202, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 50709 (dále jen Prodávající)

I.    Výklad některých pojmů

1.1.    Všeobecné obchodní podmínky nebo také VOP – tento dokument upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník) práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Prodávající a na straně druhé je kupující (dále jen Kupující).

1.2.    Kupující – osoba fyzická či právnická, která má možnost uzavřít s Prodávajícím smlouvu související s prodejem zboží. Za Kupujícího je pro účely VOP považován také Objednatel. Kupujícím je buď spotřebitel, nebo podnikatel.

1.3.    Spotřebitel - každý, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání vstupuje do smluvního vztahu s Prodávajícím.

1.4.    Podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným způsobem za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.

1.5.    Smluvní strany – znamenají Prodávající a Kupující, tedy smluvní strany dle Kupní smlouvy.

1.6.    Zboží - předmět koupě a prodeje blíže specifikovaný v Objednávce nebo v Kupní smlouvě.

1.7.    Objednávka - návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy doručený Prodávajícímu v souladu s těmito VOP. Platnou Objednávku lze učinit písemně, faxem či e-mailovou zprávou bez ohledu na to, zda je opatřena elektronickým podpisem či nikoli. Dané právní jednání Kupujícího musí být vždy jako Objednávka řádně označeno, nebo musí skutečnost, že se o Objednávku jedná, pro Prodávajícího z daného právního jednání jednoznačně vyplývat. Objednávka musí obsahovat zejména označení Prodávajícího, označení Kupujícího, specifikaci a množství objednávaného Zboží, datum vystavení Objednávky, jméno a podpis osoby oprávněné jednat za Kupujícího.

1.8.    Kupní smlouva - je smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, jehož podmínky upravují tyto VOP, vzniklý na základě návrhu Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, kterým Kupující vyjadřuje vůli uzavřít Kupní smlouvu za podmínek dle těchto VOP.

1.9.    Webové rozhraní - https://teprostroj.com/.

II.    Základní ustanovení, Souhlas s VOP

2.1.    Tyto VOP upravují zejména stanovení podmínek koupě, dodání, platebních podmínek a poskytování dalších souvisejících služeb a právní vztahy vznikající v souvislosti s jednáním mezi Prodávajícím a Kupujícím, jehož cílem je uzavření Kupní smlouvy.

2.2.    Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před VOP.

2.3.    Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu jednotlivých jazykových verzí má přednost verze česká.

2.4.    Kupující po odeslání Objednávky Prodávajícímu obdrží od Prodávajícího potvrzující email, k němuž bude text VOP přiložen (ve formátu PDF). VOP jsou vždy dostupná a zveřejněná také na Webovém rozhraní. Kupující tedy nejpozději okamžikem uzavření Kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném k okamžiku odeslání Objednávky.

III.    Uzavření Kupní smlouvy, Obsah a Předmět Kupní smlouvy

3.1.    Webové rozhraní přináší seznam běžně dodávaného Zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek Zboží a nabídka na webovém rozhraní nepředstavuje kompletní rozsah. Zobrazovaná dostupnost Zboží je orientační a, pokud se momentální dostupnost liší od uvedené v detailu produktu, je o tomto Kupující včas informován. Zejména dražší Zboží necháváme vyrobit až na základě Objednávky. Veškerá prezentace Zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.   

3.2.    Kupující řádně vyplní objednávkový formulář dostupný na webovém rozhraní a/nebo jiným výše popsaným způsobem specifikuje Objednávku a tu následně odešle Kupujícímu. Než Kupující závazně potvrdí Objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu, tak i způsob úhrady. Kupující je povinen zkontrolovat všechny údaje, které do Objednávky vložil. Tato odeslaná Objednávka je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické Objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí.

3.3.    K uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím dojde akceptací nabídky/Objednávky.

3.4.    Objednávka učiněná Kupujícím je neodvolatelná a to po dobu 7 dní po jejím doručení Prodávajícímu. Prodávající je povinen objednávku Kupujícího potvrdit, samotné doručení Objednávky prodávajícímu za následek uzavření Kupní smlouvy nemá.

3.5.    Objednávka musí obsahovat alespoň množství a přesnou specifikaci objednávaného Zboží, tj. například katalogové číslo nebo název. V případě objednání zboží na zakázku je přílohou Objednávky zakázkový list.

3.6.    Prodávající doručí Kupujícímu akceptaci Objednávky do 7 dnů ode dne, kdy mu Objednávka byla doručena a to písemně, faxem či e-mailovou zprávou bez ohledu na to, zda je opatřena elektronickým podpisem či nikoli, ledaže se Prodávající s Kupujícím dohodnou jinak. Pokud Prodávající akceptuje Objednávku až po uplynutí výše uvedené lhůty, dojde k uzavření Kupní smlouvy rovněž, ledaže Kupující do 7 dnů od přijetí opožděné akceptace Prodávajícího tuto opožděnou akceptaci písemně odmítne.

3.7.    Nedojde-li k uzavření Kupní smlouvy, není Prodávající Objednávkou vázán.

3.8.    Obsah Kupní smlouvy je tvořen Objednávkou, její akceptací a těmito VOP.

3.9.    Akceptace Prodávajícího, která obsahuje jakékoliv výhrady, změny, doplnění či připomínky k Objednávce nemá účinky akceptace, ale jedná se o nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Tento nový návrh na uzavření Kupní smlouvy je Kupující oprávněn odmítnout ve lhůtě 7 dnů od jeho doručení, jinak jím je vázán a Kupní smlouva je uzavřena za podmínek uvedených v novém návrhu na uzavření Kupní smlouvy 7. dnem po jeho doručení Kupujícímu. Obsah Kupní smlouvy je v tomto případě tvořen novým návrhem na uzavření Kupní smlouvy a těmito VOP.

3.10.    Kupní smlouvu je možno uzavřít rovněž písemnou formou v podobě jedné listiny, která nese označení Kupní smlouva nebo označení obdobné povahy, vyplývá-li z jejího obsahu, že se jedná o kupní smlouvu a je datována a podepsána Kupujícím a Prodávajícím anebo jejich oprávněnými zástupci. V daném případě je pak smlouva tvořena textem listiny dle předchozí věty a rovněž těmito VOP.

3.11.    Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

3.12.    Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Prodávajícího, nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

3.13.    Fakturu obsahující základní údaje Kupní smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující formou odkazu ke stažení Faktury. Kupující s tímto souhlasí. Odkazy na Uvedené listiny jsou Kupujícímu zaslány na e-mailovou adresu, kterou Kupující uvede při Objednávce.

IV.    Kupní cena a Platební podmínky

4.1.    Za dodané Zboží se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu cenu uvedenou v Kupní smlouvě. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen „Kupní cena“). Náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Prodávající sdělí předpokládanou výši těchto nákladů Kupujícímu před uzavřením Kupní smlouvy. Povinností Kupujícího je pak ověřit si cenu Zboží včetně poplatků za dopravné a poplatků za platbu ještě před uzavřením Kupní smlouvy.

4.2.    Kupní cena Zboží objednávaného na zakázku bude stanovena dohodou Smluvních stran v návaznosti na vytvoření návrhu vzhledu Zboží, který bude součástí zakázkového listu.

4.3.    Pokud není Kupní smlouvou ujednáno jinak, Kupující Kupní cenu uhradí nejpozději k okamžiku převzetí Zboží buď v hotovosti při převzetí Zboží, nebo na bankovní účet Prodávajícího, který mu Prodávající sdělí spolu s potvrzením Objednávky prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.

4.4.    Na cenu Zboží a cenu dopravy Zboží do místa dodání je prodávající povinen vystavit daňový doklad.

4.5.    Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, činí splatnost daňového dokladu - faktury dvacetjedna (21) dnů ode dne jeho vystavení.

4.6.    Dnem úhrady Kupní ceny Zboží stejně jako dnem úhrady ceny dopravy Zboží se pro účely Kupní smlouvy rozumí den, kdy byla fakturovaná finanční částka připsána na bankovní účet Prodávajícího nebo Prodávajícímu zaplacena v hotovosti oproti příjmovému pokladnímu dokladu.

4.7.    Úhrada Kupní ceny po částech (tzv. na splátky), jakož i započtení zálohy na Kupní cenu je možná na základě dohody Smluvních stran.

4.8.    Prodávající může po Kupujícím požadovat uhrazení zálohy, zejména (nikoli však pouze) v případech, kdy je Zboží vyráběno na zakázku, nebo objednávku. Údaj o výši zálohy a její splatnosti se uvede v Objednávce nebo jej Prodávající zašle Kupujícímu společně s potvrzením Objednávky. Smluvní strany souhlasí, že byla-li dohodnuta záloha, není Prodávající povinen započít s výrobou či úpravou objednaného Zboží dříve, než bude záloha zaplacena a dále, že pokud dojde k pozdnímu zaplacení zálohy, prodlužuje se o dobu tohoto zpoždění lhůta pro výrobu, úpravu a dodání Zboží. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud Kupující nezaplatí zálohu ve stanovené výši a včas, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy kdykoli odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce, případně na jeho korespondenční adresu uvedenou v Objednávce.

V.    Dodání Zboží

5.1.    Zboží si Kupující vyzvedne buď osobně u Prodávajícího, nebo mu bude dodáno na adresu, kterou Kupující uvede v Objednávce/registračním formuláři. Je-li Prodávající povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen Zboží při dodání převzít.

5.2.    Předpokládané datum dodání Zboží sdělí Prodávající Kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje změnit termín dodaní Zboží do doby, než jej definitivně Kupujícímu potvrdí současně s potvrzením Objednávky.

5.3.    Poplatky za dodání Zboží jsou založeny na jeho hmotnosti a vzdálenosti doručování. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat na Kupujícím doplacení poplatků za dodání Zboží, pokud budou skutečně vynaložené náklady na dodaní Zboží vyšší, než Kupujícím doposud uhrazené. O této skutečnosti bude Kupující Prodávajícím včas informován.

5.4.    Není-li ujednáno, jak má být Zboží zabaleno, zabalí Prodávající Zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování Zboží a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající Zboží pro přepravu.

5.5.    Poplatky za balení dle zvyklostí Prodávajícího a manipulaci nejsou účtovány.

5.6.    V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s náhradním způsobem doručení.

5.7.    Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání Zboží.

5.8.    V případě, kdy je Zboží dopravováno prostřednictvím dopravce, je Kupující povinen při převzetí Zboží zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, se kterým sepíše příslušný protokol. Kupující je zároveň povinen neúplnou nebo poškozenou zásilku neprodleně oznámit Prodávajícímu a vady či poškození zásilky řádně zdokumentovat (např. pořízením fotodokumentace). V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od dopravce převzít. Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu vznik škody bez zbytečného odkladu poté, co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení Zboží nebo vzniku škody na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s přiložením vyplněného reklamačního listu. Po obdržení výše uvedených skutečností, Prodávající zahájí reklamační řízení u dodavatele. Dodavatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

5.9.    Kupující je povinen Zboží prohlédnout ihned při jeho převzetí a seznámit se před jeho prvním použitím s návodem k použití Zboží.

5.10.    Kupující je povinen Zboží převzít, i když je dodávka neúplná. Kupující je rovněž povinen zboží převzít, ledaže má zboží zjevné vady bránící užívání zboží.

5.11.    Je-li Kupující Spotřebitelem, vlastnické právo ke Zboží, jakož i nebezpečí škody na Zboží, přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení Kupní ceny a převzetím Zboží od dopravce.

5.12.    Není-li Kupující Spotřebitelem, odevzdá Prodávající Zboží Kupujícímu předáním vybranému dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči vybranému dopravci. Na Kupujícího, který není Spotřebitelem, přechází vlastnické právo ke Zboží úplným zaplacením Kupní ceny a okamžikem předání Zboží dopravci. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání Zboží vybranému dopravci pro přepravu do místa určení uvedeného v Objednávce.

5.13.    Prodávající dodává spolu se Zbožím následující dokumenty:
-    dodací list,
-    návod k obsluze, je-li vyžadován obecně závaznými právními předpisy,
-    další doklady přiloží Prodávající ke Zboží na základě dohody s Kupujícím, nebo stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.

VI.    Práva z vadného plnění

6.1.    Práva a povinnosti Smluvních stran týkající se vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174.

6.2.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá Kupujícímu zejména za to, že v době, kdy na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží: (i) má Zboží takové vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal v katalogu, (ii) se Zboží hodí ke stanovenému účelu, (iii) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze (iv) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.    Je-li Kupujícímu dodáno vadné Zboží, a došlo tak k podstatnému porušení smlouvy, má Kupující právo (i) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího Zboží, (ii) na odstranění vady opravou Zboží, (iii) na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od smlouvy.

6.4.    Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.  Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy, viz níže.

6.5.    Pokud Kupující považuje vadu za podstatné porušení smlouvy, je povinen to Prodávajícímu doložit.

6.6.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží, nebo dodáním nového Zboží.

6.7.    Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z Kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

6.8.    Kupující bere na vědomí, že dokud neuplatní své právo na slevu z Kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je Prodávající oprávněn dodat mu chybějící Zboží nebo odstranit právní vadu (zejména dodat chybějící dokumenty).

6.9.    Výměnu Zboží nebo odstoupení od smlouvy nelze požadovat v případě, že Kupující nemůže Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí v případě, že:
-    došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
-    Kupující použil Zboží ještě před objevením vady;
-    Kupující nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
-    Kupující Zboží prodal ještě před objevením vady, anebo pozměnil Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá mu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

6.10.    Při dodání nového Zboží vrátí Kupující Prodávajícímu na své náklady Zboží původně dodané.

6.11.    Neoznámí-li Kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

6.12.    Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná

6.13.    Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud o vadě před převzetím Zboží věděl nebo vadu sám způsobil.

6.14.    Nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
-    opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
-    Zboží prodávané za nižší cenu – pouze ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena sjednána; nebo
-    vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.15.    Kupující  –  Spotřebitel  je  oprávněn  uplatnit  práva  z vadného plnění,  které  se  vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Ustanovení tohoto článku se neužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

6.16.    Záruční podmínky na Zboží se řídí ujednáním Smluvních stran a příslušnými právními předpisy ČR. Je-li Kupující Spotřebitelem, nejsou těmito VOP dotčena jeho práva na ochranu spotřebitele a tato se uplatní v plném rozsahu.

6.17.    K posouzení vad bude přijato jen takové Zboží, které bude čisté tak, aby v posouzení práv z odpovědnosti za vady nebránily obecné zásady hygieny.

6.18.    Kupující je povinen zdržet se užívání Zboží ihned poté, co zjistí, že je na Zboží vada.

6.19.    Prodávající není povinen přebírat odpovědnost za škody vyplývající z provozu Zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání Zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani případná poskytnutá záruka.

6.20.    Pro rychlejší vyřízení uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady může Kupující o skutečnostech předem informovat Prodávajícího telefonicky, e-mailem či písemně. Platné uplatnění je ale pouze takové, které je prokazatelně učiněno v právní sféře Prodávajícího.

6.21.    Kupující je povinen Prodávajícímu popsat závadu a/nebo popsat, jak se projevuje.

6.22.    Vytýkané Zboží doručí Kupující Prodávajícímu (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá), přičemž při zasílání je Kupující povinen zabalit Zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Kupující ke Zboží přiloží doklad o zakoupení či daňový doklad - fakturu, nebo jiný dokument prokazující koupi Zboží.

6.23.    Okamžikem uplatnění práv z odpovědnosti za vady je okamžik, kdy bylo Prodávajícímu Zboží k posouzení doručeno.

6.24.    Prodávající vytýkané vady Zboží, včetně případného odstranění vad, vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se se Smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. V případě Kupujícího - Spotřebitele činí tato lhůta 30 dnů.

VII.    Odstoupení od Kupní smlouvy

7.1.    Obecně
Prodávající jakož i Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit z důvodů výslovně ujednaných, nebo z důvodů, které jsou obsaženy v Občanském zákoníku. Není-li výslovně dohodnuto jinak, je Kupující v případě, že mu svědčí právo odstoupit od Kupní smlouvy, povinen před odstoupením stanovit Prodávajícímu dodatečnou přiměřenou lhůtu k odstranění pochybení, která by byla uváděna jako důvod pro odstoupení. Až poté, nebude-li ve stanovené přiměřené lhůtě důvod pro odstoupení odstraněn, je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy pro případ podstatného porušení Kupní smlouvy druhou Smluvní stranou. Smluvní strany jsou dále oprávněny odstoupit od Kupní smlouvy pro případ opakovaného méně podstatného porušení Kupní smlouvy či v případě, kdy druhá Smluvní strana poruší tuto Kupní smlouvu a své porušení nenapraví ani v náhradní lhůtě (min 3 pracovní dny) za tím účelem dané druhou Smluvní stranou.
Odstoupení od Kupní smlouvy musí být písemné, musí být podepsáno oprávněným zástupcem příslušné strany a musí být prokazatelně doručeno druhé straně Kupní smlouvy.
Odstoupení od Kupní smlouvy se nedotýká nároku poškozené strany Kupní smlouvy na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení či náhradu škody vzniklé z porušení smlouvy druhou ze stran.

7.2.    Odstoupení Kupujícím -Spotřebitelem
V případě, kdy je Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1. Občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží, přičemž v případě, kdy je předmětem Kupní smlouvy několik druhů Zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Spotřebitel nemůže takto odstoupit od smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu tj. zejména Zboží vyrobeného na zakázku.
V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku se Kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel je povinen vrátit neporušené Zboží v původním stavu Prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu.
V případě, kdy Kupující odstoupí dle předchozího odstavce od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím a to stejným způsobem, jakým je od Kupujícího přijal, nedohodnou-li se jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží vrátí. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Aby mohlo být ze strany Prodávajícího v případě odstoupení od Kupní smlouvy přijato Zboží zpět, nesmí být nikterak poškozeno, nebo jevit známky používání či opotřebení. Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

7.3.     Odstoupení Kupujícím - Podnikatelem
Bude-li Prodávajícím umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená Kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota Zboží.
Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené Zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení Zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení Zboží do prodeje.
Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního Zboží nebo po dobu časově určenou.

7.4.    Odstoupení ze strany Prodávajícího
Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit.
Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že Kupující porušil Kupní smlouvu podstatným způsobem.  Za podstatné porušení se pro účely Kupní smlouvy považuje prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny více než 21 dnů po době splatnosti, nebo porušení autorských práv ze strany Kupujícího.
Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání či nedostupnosti Zboží, anebo když Prodávající či výrobce, nebo dodavatel součásti Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Prodávající o těchto skutečnostech bezodkladně informuje Kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v Objednávce a, nedohodne-li se s Kupujícím na dodání jiného Zboží, vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným Kupujícím.

VIII.    Sankční ujednání

8.1.    Ocitne-li se některá ze Smluvních stran v prodlení s úhradou kterékoliv platby dle Kupní smlouvy, je druhá strana oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2.    Objedná-li si Kupující od Prodávajícího Zboží vyrobené na Objednávku, nebo Zhotovené na zakázku a takto pro Kupujícího specificky přizpůsobené Zboží Kupující nevyzvedne v dohodnuté, nebo v dodatečně přiměřené lhůtě, zavazuje se Kupující Prodávajícímu uhradit náklady vynaložené na vrácení Zboží do původního stavu.

8.3.    Na jakoukoli smluvní pokutu je oprávněná Smluvní strana Kupní smlouvy povinna vystavit daňový doklad – fakturu se splatností jednadvacet (21) dní ode dne jeho vystavení.

IX.    Ochrana obchodního tajemství a ochrana osobních údajů

9.1.    Při sjednávání Kupní smlouvy a jejím plnění mohou být Kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace uchovávat jako důvěrné, neposkytnout je bez souhlasu Prodávajícího jiné osobě, nevyužít je k jinému účelu, než k plnění Kupní smlouvy, nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

9.2.    Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována především zákonem zákona č. 110/2019 Sb. zákon o zpracování osobních údajů, v platném zněn, resp. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Kupující se v této souvislosti zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

X.    Závěrečná ustanovení

10.1.    Znění těchto VOP může Prodávající měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změnu VOP Prodávající oznámí uživateli uveřejněním na webovém rozhraní a/nebo zasláním změněných VOP v PDF formátu na e-mail Kupujícího.

10.2.    Kupní smlouva a tyto VOP a vztahy z nich vyplývající se řídí výlučně českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).

10.3.    V případě, že některé ustanovení VOP pozbude svoji platnost nebo bude shledáno neplatným, zůstanou ostatní ustanovení VOP v platnosti a na místo neplatných ustanovení se použije smyslu a účelu VOP odpovídající právnímu řádu České republiky. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.    Je-li Kupujícím Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

10.5.    V případě, že dojde ke  vzniku  spotřebitelského  sporu  z  Kupní  smlouvy  mezi  Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, včetně sporu souvisejícího s vyřízením práv z odpovědnosti za vady Zboží,  který  se  nepodaří  vyřešit  vzájemnou  dohodou,  může Spotřebitel  podat  návrh  na  mimosoudní  řešení  takového  sporu  určenému  subjektu mimosoudního  řešení  spotřebitelských  sporů,  kterým   je   Česká   obchodní   inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem na adrese Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Související informace lze nalézt na adrese www.adr.coi.cz.

10.6.    Změny a doplňky Kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

10.7.    Všechny spory vznikající z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností soudem místně příslušným sídlu Prodávajícího.

V Břeclavi dne 1. 10. 2020
Teprostroj, s.r.o.
Tyto VOP nabývají účinnosti k 1. 10. 2020

 

 

Kontaktní formulář